top of page
Temperature Controlled Storage_4.jpg
Delivery Van
Wine Cellar


Algemene Verkoopsvoorwaarden
 

 1. Behalve bijzondere voorwaarden vermeld op de voorzijde van de factuur zijn enkel de voorwaarden van toepassing dewelke hier onder vermeld.

 2. Al onze offertes en prijslijsten zijn zonder verbintenis tot aankoop.

 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

 4. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 24 uur na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

 5. Leveringen in België gebeuren franco vanaf een bestelbedrag van €250 excl. btw. Voor kleinere leveringen wordt een forfaitaire transportkost van €15  excl.btw aangerekend.

 6. Elk protest tegen een factuur diennt schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

 7. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Kontich of bij levering, tenzij anders aangegeven op de factuur of indien anders bedongen.

 8. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, ten belopen van 18% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding   en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag,   met een minimum van €75 excl. btw. Alle onkosten verbonden aan onbetaalde facturen zijn niet inbegrepen in deze forfaitarie   schadevergoeding en worden door de koper afzonderlijk afgerekend.

 9. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van €75 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van een hogere   schadevergoeding bij een door de verkoper aantoonbare hogere schade als gevolg van deze annulatie.

 10. De in het kader van de tussen partijen bestaande overeenkomst geleverde en te leveren materialen blijven ten allen tijde de uitsluitende en exclusieve eigendom van Masterwines, Wijnmarkt BVBA en zulks tot datum van de integrale betaling door de   klant van de uitgeschreven facturen. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting en levering.

 11. Alle geschillen in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken of de vrederechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van onze uitbatingszetel.

 12. De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen van de koper alsook bij om het even welke   wijziging aan de juridische toestand van de koper.

 13. Bij niet-betaling behoudt de verkoper zicht het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop zetten.

 14. Alle goederen worden verzonden op risico van de koper.

bottom of page